Terug naar de voorpagina ...


Protect Lichtenvoorde B.V., PrivacyverklaringLaatste wijziging: 21-05-2018
Versie 1.00


1. Protect Lichtenvoorde B.V.
Protect Lichtenvoorde B.V. gevestigd aan de James Wattstraat 4 A , 7131 ME Lichtenvoorde,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.


2. Contactgegevens
Protect Lichtenvoorde B.V.
James Wattstraat 4 A
7131 ME Lichtenvoorde
Nederland
Internet: https://www.protect.nl
Kvk: 08038786

R. Gierkink is de Functionaris Gegevensbescherming van Protect Lichtenvoorde B.V.
Hij is te bereiken via het e-mailadres: info@protect.nl


3. Persoonsgegevens die wij verwerken
Protect Lichtenvoorde B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik
maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres


4. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers
die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter
niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn
bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen
verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die
toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact
met ons op via info@protect.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


5. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Protect Lichtenvoorde B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren


6. Geautomatiseerde besluitvorming
Protect Lichtenvoorde B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen
besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier
om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar
een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Protect Lichtenvoorde B.V.) tussen zit.
Protect Lichtenvoorde B.V. gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

MS Office Software


7. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Protect Lichtenvoorde B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is
om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

persoonsgegevens - Bewaartermijn 10 jaar - I.v.m. levenduur van de gekochte producten.
Adres - Bewaartermijn 10 jaar - Bewaartermijn 15 jaar - I.v.m. levenduur van de gekochte producten.
Telefoonnummer Bewaartermijn 10 jaar - I.v.m. levenduur van de gekochte producten.
E-mail adres - Bewaartermijn 10 jaar - I.v.m. levenduur van de gekochte producten.
Factuurnummer - Bewaartermijn 10 jaar - I.v.m. levenduur van de gekochte producten.


8. Delen van persoonsgegevens met derden
Protect Lichtenvoorde B.V verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


9. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Protect Lichtenvoorde B.V gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
De website www.protect.nl bevat geen cookies, geen trackers, uw surfgedrag
op de website wordt niet specifiek gevolgd. De website maakt uitsluitend gebruik van
de aanwezige standaard algemene statistieken van de server. Het programma dat hiervoor
wordt gebruikt is Awstats.
Voor meer info over Awstats, zie de navolgende informatie op Wikipedia:
AWStats


10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Protect Lichtenvoorde B.V
en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt
indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of
een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens
of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens
sturen naar info@protect.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable
zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN)
zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken,
op uw verzoek.

Protect Lichtenvoorde B.V wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in
te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


11. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Protect Lichtenvoorde B.V neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@protect.nl
De gegevensbestanden met data van klanten en ook de computers waarop zich gegevens van klanten
bevinden zijn beveiligd met wachtwoorden.
Protect Lichtenvoorde B.V beschikt over Windows 10 Pro computer met de meest recente versie van Windows 10.
Alle computers, waarop zich gegevens van klanten bevinden, zijn beveiligd met G DATA Internet Security
en met anti-malware software
Backups van de databestanden worden extern opgeslagen, buiten de computers om.
Uw gegevens worden niet bewaard of opgeslagen bij een ander bedrijf of elders in de cloud.
12. Wijzigingen in dit privacybeleid
Protect Lichtenvoorde B.V kan dit Privacybeleid periodiek bijwerken of anderszins aanpassen. We raden u derhalve aan
om regelmatig te controleren of dit Privacybeleid is gewijzigd. In voorkomende gevallen kunnen we u via
andere wegen op toepasselijke wijze in kennis stellen van aanpassingen of updates. Als u na een aanpassing
van dit Privacybeleid de Service blijft gebruiken, verklaart u zich impliciet akkoord met de betreffende aanpassingen.


13. Overige
De auteur van deze website en www.protect.nl zijn onderhevig
aan het Nederlands recht. Elke gebruiker van www.protect.nl die deze site of
de auteur gerechtelijk wil vervolgen, zal dit in Nederland moeten doen.Terug naar de voorpagina ...